Aktuality



Středa 12.1. bohoslužba v kostele St. Stephan v 18:30 hodin

Středa 19.1. bohoslužba v kostele St. Stephan v 18:30 hodin

Neděle 23.1. bohoslužba v kostele St. Stephan v 10 hodin

Středa 26.1. bohoslužba v kostele St. Stephan v 18:30 hodin

Neděle 30.1. bohoslužba v kostele St. Stephan v 10 hodin

Středa 2.2. bohoslužba v kostele St. Stephan v 18:30 hodin

Středa 9.2. bohoslužba v kostele St. Stephan v 18:30 hodin


 
 


NEWS:


12.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

15.1. Frankfurt
 (Kostel Herz Jezu

 Mathildenstr. 30)
 bohoslužba v 15:00 hod.

16.1. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.

19.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

23.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

26.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

30.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

30.1. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15:00 hodin

2.2. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

9.2. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin











































 
 
Misie Nemecko